Salgs- og leveringsbetingelser for madsælger

For ydelser leveret af

Mam (Mont Noir v/Darren Josef Swartzenberg Black)

CVR-nummer: 33724705

Bronzealdervej 130 C

8210 Aarhus V


1.Generelt
1.1 ”Mam” er mellemmand. Mams kontraktspart i nærværende betingelser kaldes ”Kunden”, idet der dog henvises til nærværende betingelsers punkt 8.3, hvorefter ”Udbyderen” som udgangspunkt er Kundens aftalepart. Mam er således alene undtagelsesvist Kundens aftalepart, hvormed nærværende betingelser finder så anvendelse. Det er op til Udbyderen selv at indgå aftale med ”Kunden” i forhold til levering af fødevareprodukter, som udbydes via Mam. Mam modtager betaling fra Kunden for det af Udbyderen leverede fødevareprodukt, hvormed Mam mellemmand, forstået således, at Kunden betaler for det af Udbyderen leverede fødevareprodukt til Mam, via. den af Mam tilhørende platform, hvorefter Mam viderebetaler beløbet til Udbyderen, fratrukket den procentdel, der tilkommer Mam som formidler. For så vidt angår betaling er Mam er i den henseende alene mellemmand/betalingsformidler. 

 2.Anvendelse


2.1. Enhver levering af ydelser fra Mam, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle ydelser mellem parterne og som dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder eventuelle af Udbyderen særskilt udarbejdede betingelser, med mindre andet skriftligt aftales mellem Mam og Udbyderen, og herefter kundgøres for Kunden.
3.Indgåelse


3.1.Mam bliver tidligst forpligtet af de afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Mam har afsendt sin ordrebekræftelse. Mam er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab at tilbagekalde de fremsendte erklæringer.
4.Fuldmagt


4.1.Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Mam, uden skriftlig aftale herom.


5.Priser


5.1. Alle priser, herunder priser i henhold til de af Mam udarbejdede prislister, er eksklusive eksterne omkostninger, herunder kortgebyrer mv. Mam forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.5.2.Mam oppebærer med mindre andet er aftalt 10% af salgsprisen af de leverede fødevareprodukter. 6.Ydelser
6.1 Mam fungerer som mellemmand. Det vil altid påhvile Udbyderen til Kunden at levere den ydelse, som transaktionen giver Kunden adgang til. Mam forestår alene formidlingen af transaktionen til den ydelse, der af Kunden kan købes hos den givne Udbyder.


6.2 Den af Mam leverede platform indeholder et system til forsendelse af beskeder mellem Udbydere og Kunder. Det påhviler parter som benytter denne platform at holde en ordentlig tone i korrespondancen, idet en part der ikke overholder dette, af Mam kan blive frataget muligheden for at benytte beskedsystemet. 


6.3Kunden vil efter afslutningen af et køb hos Udbyderen få mulighed for at bedømme Udbyderen ud fra et rating-system. En Kunde har således forud for et køb mulighed for at se en given Udbyders rating. Udbyderen har accepteret, at dette rating-system finder anvendelse. 
7.Betalingsbetingelser
7.1. Betaling sker fra Kunden til Mam, som viderebetaler pengene til Udbyderen, fratrukket den procentdel af det solgte fødevareprodukt, der tilkommer Mam som formidler. 
7.2. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til Mam, hvorved det præciseres, at betaling til andre end Mam ikke fritager Kunden for sin betalingsforpligtelse overfor Mam. Udbyderen er således ikke berettiget til at indgå en aftale med Kunden om direkte betaling uden om Mam.
7.3. I tilfælde af forsinket betaling fra Kunden til Mam er Mam, foruden retten til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, berettiget til rente svarende til diskontoen + 8 % p.a.


7.4. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse.7.5. Ved betalingsmisligholdelse er Mam berettiget til at kræve Mams omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.
7.6. Kunden er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning som følge af mangelsindsigelser imod det af Udbyderen leverede fødevareprodukt, ligesom Kundens eventuelle reklamation ikke berettiger Kunden til at tilbageholde købesummen.
7.7. Misligholder Kunden en eller flere af de anførte forpligtelser, er Mam berettiget til at hæve aftalen og/eller gøre erstatningskrav gældende. Mam kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.
8.Ansvarsfraskrivelse
8.1.Mam kan alene tillægges et produktansvar for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af Mam, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler. Indsigelser fremsat af Kunden imod det af Udbyderen leverede fødevareprodukt er således Mam uvedkommende i enhver henseende. 

 


8.2.Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.8.3.Den ydelse købet giver adgang til, leveres af Udbyderen. Udbyderen er den faktiske aftalepart til Kunden, og dermed ansvarlig for aftalens opfyldelse. Mam kan aldrig stilles til ansvar for mangler eller lignende ved den af Udbyderen leverede ydelse, herunder som følge af hygiejneproblemer, mangler ved selve de benyttede ingredienser, som følge af f.eks. overskredet holdbarhedsdato og lignende, idet bemærkes, at førnævnte ikke udgør en udtømmende liste. Krav fra Kunden må derfor rettes imod Udsteder. Det er ligeledes Mam uvedkommende og alene et forhold mellem Udbyderen og Kunden, såfremt der udover mangler ved den leverede ydelse måtte opstå uoverensstemmelse mellem Udbyderen og Kunden, som følge af f.eks. upassende opførsel, dårlig omtale på internettet eller på sociale medier og lignende, idet bemærkes, at førnævnte eksempler ikke udgør en udtømmende liste. Mam fører ingen kontrol med Udbyderen. 


8.4.Det er op til Udbyderen selv at indberette indtægter til SKAT og eventuelle andre relevante myndigheder. Mam påtager sig ikke noget ansvar i den forbindelse. 


8.5.Er den af Mam leverede ydelse behæftet med væsentlige fejl eller mangler, og kan Mam gøres ansvarlig, er Mam berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Mams erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for den mangelfulde ydelse, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab.9.Beskyttelse af rettigheder


9.1.Ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder, dokumentation, produkter, materiale samt programmel, som fremstilles af Mam tilhører Mam. Materiale må ikke uden Mams forudgående skriftlige samtykke anvendes af hverken Udbyderen eller af Kunden, og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Udleveret materiale skal returneres til Mam.


9.2.Mam berettiget til frit at anvende knowhow, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser.10.Force majeure


10.1.Mam er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt det kan godtgøres, at dette skyldes en hindring uden for Mams kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, mangel på energi eller transportmuligheder. 


10.2.I så fald er Mam berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Mam forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.11.Reklamationspligt


11.1.Udbyderen såvel som Kunden er pligtig til straks efter modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Udbyderen eller Kunden ikke de anførte frister, fortaber Udbyderen og Kunden retten til at gøre manglen gældende.12.Opsigelse


12.1.Aftaler indgået mellem Mam og Udbyderen kan af begge parter opsiges efter 1. måneds udløb opsiges med mindst 1 måneds varsel til den 1. i hver måned. 13.Lovvalg og værneting


13.1.Eventuelle tvister, som opstår vedrørende ydelser leveret af Mam, skal afgøres efter dansk retsregler.


13.2.Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.


13.3.Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole.


13.4.Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af byretten i Aahus, Vester Allé 10, 8000 Aarhus C.